Ga naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

E-mail: info@hetgroeneplein.nl
Website: www.hetgroeneplein.nl

Artikel 1 – Definities

 1. Het Groene Plein: Het Groene Plein, gevestigd te ’s Heer Arendskerke, KvK-nummer 220663036.
 2. Klant: degene met wie Het Groene Plein een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Het Groene Plein en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Het Groene Plein.
 2. Het Groene Plein en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Het Groene Plein en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Het Groene Plein zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Het Groene Plein en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Het Groene Plein de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Het Groene Plein slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 – Prijzen

 1. Het Groene Plein hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Het Groene Plein mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Het Groene Plein en de Klant spreken voor een dienstverlening door Het Groene Plein een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. Het Groene Plein mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 5. Het Groene Plein moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Het Groene Plein mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
 8. Het Groene Plein zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Het Groene Plein ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Het Groene Plein mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag eisen.
 2. De Klant moet een factuur binnen 14 dagen__________ __________ na factuurdatum aan Het Groene Plein betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Het Groene Plein de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Het Groene Plein mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Het Groene Plein de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Het Groene Plein. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Het Groene Plein zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Het Groene Plein op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Het Groene Plein, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Het Groene Plein het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Het Groene Plein maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Het Groene Plein, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 9 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Retentierecht 

 1. Het Groene Plein kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Het Groene Plein heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Het Groene Plein.
 3. Het Groene Plein is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 11 – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Het Groene Plein te verrekenen met een vordering op Het Groene Plein.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Het Groene Plein blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Het Groene Plein met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Het Groene Plein gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Het Groene Plein gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Het Groene Plein van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 13 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  1. zaken van Het Groene Plein die bij de Klant aanwezig zijn
  1. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Het Groene Plein de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 3. De Klant moet op eigen kosten een CAR-verzekering afsluiten, tenzij anders is afgesproken.
 4. De Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt, tenzij anders is afgesproken. 

Artikel 14 – Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 15 – Montage en of installatie

 1. Hoewel Het Groene Plein zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 16 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Het Groene Plein een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Het Groene Plein enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 3. De garantie geldt niet:
  – in het geval van normale slijtage
  – voor schade ontstaan door ongevallen
  – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Het Groene Plein levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 17 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Het Groene Plein voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Het Groene Plein mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Het Groene Plein op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Het Groene Plein tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 18 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Het Groene Plein.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Het Groene Plein de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Het Groene Plein redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 19 – Intellectueel eigendom 

 1. Het Groene Plein behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. 
 2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Groene Plein aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 20 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Het Groene Plein voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 
 6. Het Groene Plein mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 21 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Het Groene Plein tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Het Groene Plein geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 22 – Klachten

 1. De Klant moet een door Het Groene Plein geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Het Groene Plein daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet Het Groene Plein uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Het Groene Plein hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Het Groene Plein.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Het Groene Plein andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
 7. Wanneer de Klant niet tevreden is over de dienstverlening van Het Groene Plein, dan geeft de Klant dit zo snel mogelijk aan bij Het Groene Plein. Het Groene Plein gaat dan proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer voornoemde klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt, kan de Klant een klacht indienen bij Rechtsbijstandsverzekering. 

Artikel 23 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Het Groene Plein.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Het Groene Plein ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 24 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Het Groene Plein een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 25 – Aansprakelijkheid Het Groene Plein

 1. Het Groene Plein is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Het Groene Plein aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Het Groene Plein is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Het Groene Plein aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 26 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Het Groene Plein vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 27 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Het Groene Plein toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Het Groene Plein nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Het Groene Plein in verzuim is. 
 3. Het Groene Plein mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Het Groene Plein kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 28 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Het Groene Plein door de Klant niet aan Het Groene Plein kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Het Groene Plein 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Het Groene Plein kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Het Groene Plein de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Het Groene Plein hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Het Groene Plein hiervan voordeel heeft. 

Artikel 29 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Het Groene Plein de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 30 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Het Groene Plein mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Het Groene Plein altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Het Groene Plein zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 31 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Het Groene Plein aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Het Groene Plein. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 32 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Het Groene Plein bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 33 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Het Groene Plein is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Het Groene Plein is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Het Groene Plein, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 27 maart 2024.

Trotse partner van:

Het Groene Plein
Noordweegseweg 16-01
4458 AT ‘s-Heer Arendskerke 

06-30351826

Trotse partner van: